DOMOKRĄŻCY WARSZAWA- BERLIN

Przez ostatnie trzy dekady Berlin i Warszawa silnie się zmieniły. Berlin, po likwidacji muru odzyskał stołeczną funkcję. Nabrał znaczenia na politycznej, kulturalnej i społecznej mapie Europy. Warszawę – w wyniku zmian ustrojowych – dynamicznie rozbudowano oraz korzystnie przekształcono jej przestrzeń publiczną . Polska stolica jest też znacznie bardziej różnorodna i wielokulturowa niż u schyłku PRL-u.

Jak mieszka się w obu tych miastach, zarówno w nowych jak i dawnych budynkach? Co różni sposoby zamieszkania w obu stolicach, a co jest podobne? W jaki sposób urządzają swoje mieszkania berlińczycy i warszawiacy? Jak postrzegają swoje miasta i dzielnice? Czy planują związać się z nimi na stałe? Opowiada o tym nowa odsłona cyklu „Domokrążcy” realizowana pod hasłem Warszawa- Berlin. Ponad trzydzieści lat od zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie między RP i RFN to dobry dystans, by porównać warunki życia mieszkańców obu partnerskich stolic.

DOMOKRĄŻCY WARSCHAU- BERLIN

Berlin und Warschau haben sich in den letzten drei Jahrzehnten stark verändert. Berlin hat nach dem Fall der Mauer seine Hauptstadtfunktion wiedererlangt. Es gewann an Bedeutung auf der politischen, kulturellen und sozialen Landkarte Europas. Infolge der Veränderungen im politischen System wurde Warschau dynamisch erweitert und sein öffentlicher Raum positiv verändert. Die polnische Hauptstadt ist auch viel vielfältiger und multikultureller als zum Ende der kommunistischen Ära. 

Wie lebt es sich in diesen beiden Städten, sowohl im Neubau als auch im Altbau? Wo unterscheidet sich das Leben in beiden Hauptstädten und wo gibt es Ähnlichkeiten? Wie richten Berliner und Warschauer ihre Wohnungen ein? Wie nehmen sie ihre Städte und Stadtteile wahr? Haben sie vor, da dauerhaft zu bleiben? Davon erzählt des neuen Teils der Reihe „Domokrążcy“ (Die Peddlers), die unter dem Motto „Warschau-Berlin“ durchgeführt wird. Mehr als dreißig Jahre nach dem Abschluss des Vertrages über gute Nachbarschaft zwischen Polen und Deutschland ist ein guter Abstand, um die Lebensbedingungen der Einwohner der beiden Partnerhauptstädte zu vergleichen.